Hírek

Tájékoztató a kéményseprés rendszerének változásáról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 
A jelenleg hatályos törvény értelmében július elsejétől a katasztrófavédelem kéményseprő ipari szervezete minden olyan helyen átvette a lakossági kéményseprést, ahol ezt a feladatot a megyei jogú város önkormányzata nem vállalta.
Ettől a naptól a sormunka ingyenes lesz azon magántulajdonban – természetes személy tulajdonában – lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények tekintetében, amely ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a kéményseprőipari szerv által felajánlott első két időpont egyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést.

 

A társasházakban, lakásszövetkezetekben az ellenőrzést a kéményseprők sormunka szerint végzik, ám a gazdálkodó szervezet székhelyeként vagy telephelyeként nyilvántartott albetétek felé arányosított költségtérítést számláznak ki. A sormunka tervezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt írásban, hirdetmény útján értesítik ügyfeleiket. Ha a megjelölt időpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátartozója vagy meghatalmazottja nem tud otthon tartózkodni, 30 napon belül új időpontról kap értesítést. A kéményseprőipari tevékenység előre ütemezett jellege miatt az ingatlantulajdonosnak nincs módja az első két időpont megváltoztatását kérni. Amennyiben az ajánlott időpontok egyike sem megfelelő, úgy további 30 napon belül az ügyfél kezdeményezésére, egyedi megrendelés útján, immár egyeztetett időpontban, kiszállási díj ellenében kerül sor az ellenőrzésre.

 

Több év statisztikai adatai azt mutatják, hogy országos átlagban minden negyedik tűzeset és a szén-monoxid-mérgezéses balesetek számottevő része visszavezethető az égéstermék-elvezetők, kéménybekötések és tüzelőberendezések valamilyen meghibásodására vagy a kéménykotrás elmaradására. Az új törvény és annak végrehajtási rendeletei éppen az ilyen esetek megelőzését célozzák. E szabályzók nem a tevékenységben és a kéményseprők által végzett munkafolyamatokban, sokkal inkább a kéményseprőipari tevékenységet ellátók felelősségét illetően hoztak lényeges változásokat.

A törvény pontosan meghatározza, mely kéményseprési feladatokat kell a sormunka keretében ellátni. A sormunka alkalmával a kéményseprő ellenőrzi az ingatlanhoz tartozó kémény vagy kémények – a teljes füstelvezető-rendszer – és a hozzátartozó összekötőelemek műszaki és biztonsági állapotát, tömörségét, átjárhatóságát, tisztaságát, a tisztítóajtó záródását. Ha szükséges, a tisztítást azonnal elvégzi. A tevékenység fontos eleme, hogy a szakember ellenőrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint felméri a helyiségek légáramlási viszonyait módosító egyéb tényezőket.

Alapesetben minden égéstermék-elvezetőt évi egy alkalommal ellenőriz a kéményseprő. Ez alól a gáznemű anyaggal üzemelő és a zárt égésterű tüzelőberendezésekhez tartozó kémények képeznek kivételt: ezek esetében kétévente egyszer kell az ellenőrzést elvégezni, továbbá az időlegesen használt ingatlanok, amennyiben azok nem társasházban vagy lakásszövetkezetben találhatóak: ezek esetében az ellenőrzést négyévente kell elvégezni.

A törvény lehetőséget ad a kéményseprőnek, hogy amennyiben az égéstermék-elvezető műszaki állapota miatt azt szakmailag szükségesnek ítéli meg, több ellenőrzést írjon elő. A sormunkák kiírásától eltérő, gyakoribb kéményellenőrzést megrendelés útján és költségtérítés ellenében az ügyfél is kezdeményezheti.
Az égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó – különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető – hibák megállapítása a kéményseprő feladata. Ilyen esetben a kéményseprő megtiltja az égéstermék-elvezető használatát a hiba kijavításáig, egyéb esetekben a hiba elhárítását a következő ellenőrzésig előírja. A kéményseprő a tiltás tényéről és a hiba elhárításának elmulasztásáról a tűzvédelmi hatóságot kötelezően értesíti.

A kéményseprőipari szerv feladata ellátási területén a kémények és kéménytulajdonosok adatbázisának vezetése, folyamatos frissítése. A törvényben előírtak alapján tehát az ingatlan használója az ellenőrzés során köteles a kéményseprőipari szerv képviselőjének megadni az ingatlan címadatait, személyes adatait (családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét), valamint az ingatlanba bejelentett gazdálkodó szervezet adatait (nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzék számát vagy egyéb nyilvántartási számát, ha van ilyen).

 
A katasztrófavédelem kéményseprőinek elérhetősége a lakossági kéményellenőrzési és tisztítási tevékenységhez a következő: Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
Telefonszám: 1818 és a 9.1-es menüpont. A levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
E-mail cím: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu,
tájékoztatás: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

A gazdálkodó szervezetek részére a kéményseprőipari tevékenységet országos szinten továbbra is a korábbi szolgáltató végzi. Ez Nagykovácsi esetében a Magyar Kéményseprő Kft. Címük: 2030 Érd, Diósdi út 32. tel.:70/338-9923 email:magyarkemenysepro@gmail.com Tájékoztatás:www.magyarkemenysepro.hu