Hírek

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről

A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során a közérdekű adatok valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó igényt szóban, írásban (elektronikus úton vagy papíralapon) bárki benyújthat.

A 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Szóbeli igények benyújtása a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben történhet. Írásbeli igények benyújtása a polgármesternek vagy a jegyzőnek címzetten történhet

személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, postai úton a 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. szám alatti címre küldött levélben, elektronikus úton a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail címre küldött levélben, vagy faxon a 26/389-724 faxszámon.

Az írásbeli igény benyújtható a közérdekű adatigénylés egyértelmű, pontos meghatározásával az igénylő által írt formában, illetve az erre a célra rendszeresített igénybejelentő lapon (lásd.melléklet).

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

a.) az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,

b.) az igényelt adat az Önkormányzat honlapján (http://archiv.nagykovacsi.hu/) vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került,

c.) az igényelt adat az Önkormányzat, vagy a Hivatal munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik,

d.) az igény az Önkormányzat, vagy a Hivatal eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.

Amennyiben a szóbeli igény szóban azonnal nem teljesíthető, akkor az igényt írásba kell foglalni.

A közérdekű adat, megismerésére irányuló igénynek a tudomásra jutást követő – legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni.  Az értesítésben tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy – az igényének nem teljesítése miatt – bírósághoz fordulhat.

Az adatokat tartalmazó dokumentumokról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat elkészítése annak a szervezeti egységnek a feladata, ahol az adatokat tartalmazó dokumentumot tárolják.

A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályok szerint – költségtérítés kerül megállapításra, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Nem kell költségtérítést fizetni, ha a költségtérítés összege nem éri el az 1000 Ft-ot.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadmányozására a jegyző jogosult.