Hírek

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. február 22-i rendes ülésére

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2018. február 22. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása E – 21
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB
melléklet

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről E – 16
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet

3. Döntés az útépítési együttműködésről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 24
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

4. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Nagykovácsi 4419 hrsz alatti ingatlan “kivett megnevezésének” módosításáról és forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonásáról, valamint a Vértes utca, (Hrsz:2196) és a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz: 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, 4411, 4419 és 2203) telekhatár rendezéséről E – 25
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet 2. mellélet 3. melléklet

5. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási körbe tartozó módosítása (különös tekintettel a hrsz:4388 ingatlan építési helyének módosítására) – partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról E – 28
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB
1. mellélet 2. melléklet 3. melléklet

6. Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 18
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB, ÜB

7. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés Szakmai Programjának jóváhagyásáról E – 19
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

8. Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről E – 17
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: ÜB
melléklet

9. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására E – 20
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

10. Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött könyvtári és közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről E – 23
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: PB, OKB

11. Döntés a tűzoltósági üzemépület tekintetében közös tulajdont keletkeztető előzetes megállapodásról E – 145
Előterjesztő: Ügyrendi bizottság
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet

12. Döntés a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a “Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” tárgyban kiírt pályázaton való részvételről E – 27
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB
melléklet

13. Döntés a Kossuth Lajos utca Ady Endre utca és Tisza István tér közötti szakaszának megosztása során kialakuló, az útpályán kívüli – 306/4 helyrajzi számú 8696 m2 alapterületű kivett közterület (országos közút) és a 306/6 helyrajzi számú, 9245 m2 alapterületű kivett közterület (országos közút) – földrészletek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről E – 26
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző, Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

Zárt ülés:

14.Döntés a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület TAO pályázat keretében megvalósítandó beruházás támogatásáról, tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról és önkormányzati önrész biztosításáról E – 29
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, OKB

15.Döntés szennyvíz elvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról E – 22
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

16.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2018. évi szabadságolási ütemterve E – 30
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Nagykovácsi, 2018. február 14.

Kiszelné Mohos Katalin s.k.
polgármester