Hírek

Felhívás házszámot jelző táblák kihelyezéséről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (IV.30.) Kt. sz., a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendeletében az alábbiakról rendelkezett:

  1. § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen a házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.

(2) A házszámtábla, helyrajzi szám tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3) A nem valós állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett táblák lecserélését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.

(4) A használatbavételi engedély kiadását követő 30 napon belül a házszám, illetve helyrajzi szám táblát a tulajdonosnak ki kell helyezni.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 7/2017. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelete 6.§ (1) h) pontja szerint pedig:

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki:

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. §-ban meghatározott házszámtábla kihelyezési kötelezettségnek nem tesz eleget”.

A fenti rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint:

„A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.”

Nagykovácsi közigazgatási területén számos, beépített ingatlan esetében tapasztalható, hogy a tulajdonosok – a fenti rendeletekben foglaltak ellenére -elmulasztották kitenni a házszámot tartalmazó táblát. Ennek – azon túl, hogy többek között a Nagykovácsi Postahivatal munkatársai sem tudják pontosan és időben kézbesíteni a küldeményeket – adott esetben súlyos következményei is lehetnek, pl. egy mentő kihívása esetén.

Kérjük, hogy a házszámozási rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eleget tenni házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek, megelőzendő az ebből adódó negatív következményeket, és azt, hogy szankcionálni kelljen a táblakihelyezés elmulasztását.

Amennyiben az ingatlan címét nem tudják, vagy az bizonytalan, a cím megállapítása érdekében a jegyzőnek címzett kérelmet lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelettel:

Papp István

jegyző